top of page

informatie aan de vrijwilliger

Organisatie

 

Jeugdhuis ’t Kasseiken

Molenhoek 19, 9185 Wachtebeke

09/345.03.02

info@kasseiken.be

www.kasseiken.be

 

 

1   Structuur

 

Ons jeugdhuis heeft de juridische structuur van een vereniging zonder winstoogmerk (vzw).

De naam van de vzw is jeugdhuis ’t Kasseiken.

Adres maatschappelijke zetel: Molenhoek 19, 9185 Wachtebeke.

 

De Raad van Bestuur van de vzw bestaat uit volgende personen:


- Voorzitter: Stefaan Mekeirle

- Ondervoorzitter: Dario Degeest

- Secretaris: Carine Verstraeten

- Penningmeester: Danny Verstraeten

- Personeelsverantwoordelijke: Nadine Vandaele

- Bestuursleden: Dana Delsaert, Stef Dierick, Jisse Gerres, Alessandro De Meyer en Robbe Van Rietvelde

 

 

2  Doelstelling van het jeugdhuis

 

De werking van vzw jeugdhuis ‘t Kasseiken situeert zich binnen de vrijetijdsbesteding van jongeren vanaf 16 jaar. Het jeugdhuis wil jongeren de kans geven om te groeien in menselijkheid door ontmoeting en vriendschap heen, in een hoofdzakelijk ontspannende maar daarnaast ook vormende en informatieve vrijetijdsbesteding. Op de weg naar volwassen verantwoordelijkheid is het jeugdhuis een open mogelijkheid, een plaats tot gemengde ontmoeting waar kansen geboden worden tot een actieve en gedifferentieerde vrijetijdsbesteding.

 

 

3  Activiteiten waarvoor vrijwilligers worden ingeschakeld

 

Vrijwilligers in ons jeugdhuis voeren één of meerdere van de volgende activiteiten:

 • Muziek draaien

 • Ineensteken van het tweemaandelijks tijdschrift

 • Interieur verzorgen, decor en versiering aanbrengen

 • plannen, voorbereiden, begeleiden van en deelnemen aan activiteiten

 • participatie aan één van de bestaande werkgroepen

 • financieel beheer

 

 4  Verzekeringen

 

De vrijwilligers in het jeugdhuis worden voldoende verzekerd. Het jeugdhuis heeft hiertoe volgende verzekeringen afgesloten:

 

4.1.   Verplichte verzekeringen

 

4.1.1. Burgerlijke aansprakelijkheid 

Het jeugdhuis heeft de verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten.

Deze dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de organisatie en de vrijwilligers, uitgezonderd de contractuele aansprakelijkheid.

 

Waarborgen:

Deze verzekering dekt de volgende elementen:

 • Schade veroorzaakt door een onvoorzichtigheid of nalatigheid van een bestuurslid of medewerker;

 • Rechtsbijstand (verweer, verhaal en onvermogen van derden).

 

De maxima bedragen zijn de volgende: lichamelijke en materiële schade tot 1.250.000 euro.

 

Maatschappij + polisnummer: IC Verzekeringen, polisnummer 661818900517

 

Uitzonderingen:

Volgende zaken zijn binnen deze polis niet verzekerd:

 • De schade die opzettelijk is veroorzaakt;

 • De schade die uit één van volgende zware fouten voortspruit: staat van dronkenschap, alcoholvergiftiging of een gelijkaardige staat of een niet naleven van de wetten, voorschriften en gebruiken wanneer de gevolgen normaal voorzienbaar waren;

 • De schade voortvloeiend uit de burgerlijke aansprakelijkheid die wettelijk verplicht verzekerd moet zijn (bv. autoverzekering);

 • De schade aan voorwerpen of gebouwen die wel eigendom zijn van anderen, maar gebruikt of gehuurd worden door het jeugdhuis. Medewerkers die eigen voorwerpen meebrengen, doen dat onder hun eigen verantwoordelijkheid;

 • De schade veroorzaakt door pollutie;

 • De schade die verband houdt met oorlog, elke collectieve gewelddaad, biologische of chemische besmetting te wijten aan een daad van terrorisme;

 • De schade veroorzaakt door asbest of elk product dat asbest bevat;

 • De schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de verspreiding van informaticavirussen.

 

4.1.2. Verzekering objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing
(voor jeugdhuizen > 50 m²)

 

Waarborgen: wettelijk verplichte waarborg bij lichamelijke schade veroorzaakt door brand of ontploffing aan de aanwezigen in openbare inrichtingen.

 

De waarborg wordt toegestaan:

-    Voor lichamelijke letsels: tot 14.873.611 euro per schadegeval.

-    Voor materiële en immateriële schade: tot 743.680,57 euro per schadegeval.

 

Maatschappij + polisnummer: Vivium Verzekeringen, polisnummer 32.667.052

 

4.1.3. Verzekering brand

 

Waarborgen: brand en aanverwante gevaren, storm, waterschade, glasbreuk

-   inboedel

-   bijkomende uitbreiding: diefstal

Maatschappij + polisnummer: DVV Verzekeringen, polisnummer 261750215/0

 

4.2.   Vrijblijvende verzekeringen

Lichamelijke ongevallen, speciaal voor onze medewerkers


Maatschappij + polisnummer: IC Verzekeringen, polisnummer 661818900517

 

4.3.   Wijzigingen in de afgesloten verzekeringen

 

De wijzigingen aan de verzekeringscontracten met betrekking tot de franchise en de maximale

tussenkomst door de verzekering worden door het jeugdhuis aan de vrijwilligers meegedeeld.

Ook het afsluiten van een tijdelijke verzekering wordt via dit kanaal meegedeeld. Dit gebeurt via de website en via een affiche aan het prikbord in de gang.

 

 

5  Onkostenvergoedingen

 

Het jeugdhuis heeft enkele mogelijkheden om vrijwilligers te vergoeden. Géén enkele van de mogelijkheden is verplicht. Het is een vrije keuze van het jeugdhuis om al dan niet een onkostenvergoeding te voorzien.

 

5.1.   Vrijwilligersvergoedingen

 

Het jeugdhuis betaalt geen enkele vergoeding voor de vrijwilligersactiviteiten.

 

5.2.   Vergoedingen voor gemaakte kosten

 

Het jeugdhuis betaalt de reële kosten, mits overhandiging van de juiste bewijsstukken, in volgende gevallen:

 • vervoerskosten (openbaar vervoer of auto)

 • kosten voor opleidingen en cursussen

 

Het jeugdhuis heeft een standaard onkostennota ter beschikking. Hierop vult de vrijwilliger in welke kosten, eigen aan het jeugdhuis, hij/zij gedaan heeft, en om welke reden. Het betaalbewijs (ticket, factuur, …) wordt aan de onkostennota geniet.

Vervoersonkosten worden ook op deze onkostennota genoteerd, met vermelding van: datum, reden van verplaatsing en het aantal werkelijk afgelegde kilometers. De kilometervergoeding bedraagt 0,13 € per km.

 

5.3.   Vergoedingen in natura

 

Het jeugdhuis geeft vergoedingen ‘in natura’, namelijk door middel van drank of drankbonnetjes.

Deze vergoedingen worden gegeven in volgende gevallen:

 • tappen of muziek draaien, 2 drankbonnetjes per shift, aan het einde van de maand uitgereikt;

 • tijdens de opzet en opkuis van de zaal voor een activiteit;

 • tijdens tuinwerken, infrastructuurwerken, verfraaiingswerken.

5.4.   Tussenkomst in het volgen van kadervorming

 

Vrijwilligers kunnen na akkoord van de raad van bestuur een kadervormingscursus volgen.

 • Het jeugdhuis betaalt 50 % van de kosten terug.

 

 

6  Toepassing van artikel 458 Strafwet

 

Het beroepsgeheim is niet van toepassing op het jeugdhuis.

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdhuis ’t Kasseiken,

13 maart 2021

bottom of page