top of page

ons reglement

Artikel 1: inleiding

Jeugdhuis ’t Kasseiken te Wachtebeke werd als vzw gesticht op 25 augustus 1967.
Alle jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom in het jeugdhuis, op woensdagnamiddag staat het jeugdhuis open voor personen vanaf 14 jaar. Op woensdagnamiddag wordt er geen alcohol geserveerd.
Het jeugdhuis is op volgende dagen en uren toegankelijk:
woensdag van 14u tot 18u en van 19u30 tot 23u
vrijdag van 16u tot 18u en van 19u30 tot 2u
Op andere dagen kunnen activiteiten of vergaderingen plaats hebben, dit in afspraak met de verantwoordelijken.

Artikel 2: doelstelling

Het jeugdhuis is een plaats waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.
We willen met jongeren vormende, culturele, sportieve, informatieve en sociale activiteiten organiseren waarin ontmoeting centraal staat. Het jeugdhuis is er voor iedereen, zonder onderscheid naar godsdienst, geslacht, taal, seksuele voorkeur, politieke en filosofische overtuiging. Er mogen winstgevende activiteiten georganiseerd worden maar de opbrengst moet geïnvesteerd worden in de werking van het jeugdhuis.

Artikel 3: lidmaatschap

Regelmatige bezoekers van het jeugdhuis worden aangeraden een lidkaart aan te schaffen. Een lidkaart kost € 5 en is één jaar geldig. Deze geeft toegang tot alle activiteiten en je ontvangt een tweemaandelijkse nieuwsbrief en alle info over het jeugdhuis. Je krijgt op sommige activiteiten korting. Bovendien ben je verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid (vrijstelling €25) De raad van bestuur beslist per geval of zij de vrijstelling ten laste neemt.
Wij verwachten van onze leden en bezoekers een constructieve houding t.o.v. de werking. Regelmatig zal de raad van bestuur of de openingsverantwoordelijke lidkaartcontroles uitvoeren.

Artikel 4: werking + medewerkers

Het organigram van het jeugdhuis wordt als volgt voorgesteld:

Algemene Vergadering
Deze komt minstens éénmaal per jaar samen om de begroting en de rekeningen goed te keuren. Zij kiest ook elk jaar de raad van bestuur. Elk lid of medewerker kan lid worden van de algemene vergadering, voorwaarde is dat je lid bent van het jeugdhuis en aanwezig bent op de algemene vergadering. Bovendien wordt er verwacht dat je op een constructieve manier wenst mee te werken aan de uitbouw van het jeugdhuis.

Raad van Bestuur
Deze is verantwoordelijk voor het bestuur van het jeugdhuis als vzw. Dit orgaan heeft op veel vlakken beslissingsrecht, over financiële zaken, personeelsbeheer, verzekeringen, infrastructuur enz. en ze waakt over de werking van het jeugdhuis. Sancties of schorsingen t.o.v. leden vallen tevens onder haar bevoegdheid.
De leden van de raad van bestuur verdelen onderling een takenpakket. Dit wordt bekendgemaakt aan de leden na de eerste vergadering van de raad van bestuur in haar nieuwe samenstelling. Men dient zich schriftelijk kandidaat stellen voor de raad. Het minimum aantal bestuurders is vastgesteld op drie, het maximum op dertien.

Het personeel
In het jeugdhuis werkt een beroepskracht, een halftijdse administratief bediende en een projectmedewerker. Zij zorgen voor de coördinatie van het jeugdhuis samen met de raad van bestuur.

Dagelijks Bestuur
Verantwoordelijken van werkgroepen bespreken samen met de beroepskracht en enkele losse medewerkers (grote) activiteiten, de structuur, het beleid en eventuele problemen binnen het jeugdhuis.

Werkgroepen

Staan in voor het bedenken en uitvoeren van activiteiten en alles wat daarbij komt kijken.


Het jeugdhuis heeft medewerkers nodig voor zijn werking. Heb daarom respect voor wat ze hier doen en vergeet niet dat zij hier ook in hun vrije tijd zijn!


De werking van het jeugdhuis steunt volledig op vrijwilligers, daarom vragen wij dat ze zich engageren en geen loze beloften maken.

Artikel 5: openings- en sluitingsverantwoordelijken

Tijdens de openingsuren moet er steeds een verantwoordelijke aanwezig zijn. Dit is ofwel een beroepskracht, iemand van de raad van bestuur of iemand die meerderjarig is en op regelmatige basis de vergaderingen volgt.
Deze persoon is verantwoordelijk voor een vlotte barwerking (hieronder verstaan we ook dronken bezoekers alcohol weigeren en geen alcohol schenken aan jongeren onder de zestien jaar), aangepaste muziek, uitschrijven van lidkaarten enz. m.a.w. deze zorgt ervoor dat het jeugdhuisgebeuren vlot en aangenaam verloopt.

Niemand is verplicht een consumptie te verbruiken. Het is echter niet toegelaten zelf drank mee te brengen. Men is verplicht om contant te betalen. Drinken op “poef” is niet toegestaan.

Artikel 6: orde

In geval van vrijwillige vernieling, beschadiging of diefstal van om het even welk voorwerp dat behoort tot het patrimonium van het jeugdhuis is de betrokken persoon verplicht de schade te vergoeden.

Wapendracht, onder welke vorm dan ook, is verboden. Vechtpartijen in of rond het jeugdhuis worden niet getolereerd. We verwachten dat iedereen volwassen genoeg is om twisten van om het even welke aard uit te praten.
Daarnaast tolereren wij geen enkele vorm van agressie. Dit houdt in: vechtpartijen trachten uit te lokken d.m.v. woorden, bedreigingen uiten, onbeleefd zijn tegen vrijwilligers of bezoekers.

Het verbruik, bezit en/of verkoop van cannabis en illegaal verdovende middelen is verboden.
Wij wensen dan ook dat elk lid zich inspant om ons jeugdhuis drugsvrij te houden.

Indien de orde, zoals vernoemd in artikel zes, niet gerespecteerd wordt, zal de politie onmiddellijk verwittigd worden.

Artikel 7: schorsing

Elke bezoeker zal in een sfeer van vriendschap, verdraagzaamheid en respect t.o.v. elkaar trachten bij te dragen tot een goede geest binnen het jeugdhuis.
Indien men als lid of bezoeker handelingen stelt die niet constructief zijn of in tegenspraak zijn met het binnenhuisreglement, kan men tijdelijk of definitief geschorst worden. Dit zowel als bezoeker, als medewerker, als lid of als lid van de algemene vergadering.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om personen te schorsen. Indien er een lid van de AV geschorst wordt, kan de RVB dit beslissen maar moet dit bevestigd worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

bottom of page