top of page

onze statuten

Jeugdhuis ’t Kasseiken vzw

Molenhoek 19

9185 Wachtebeke

KBO 04109.909.78

 

 

1. DE VERENIGING

 

Artikel 1. Naam

De vereniging wordt ‘Jeugdhuis ’t Kasseiken’ genoemd, afgekort ‘JH ’t Kasseiken’. Op alle officiële communicatie van de vereniging, al dan niet in elektronische vorm, moet de volledige naam of de statutaire afkorting vermeld worden.

Artikel 2. Maatschappelijke zetel

De zetel van de vereniging is gelegen in het Vlaams Gewest, op Molenhoek 19 te 9185 Wachtebeke.

Artikel 3. Doel en voorwerp van de vereniging

De vereniging heeft als belangeloos doel om voor en samen met jongeren te zorgen voor ontmoeting, vorming, recreatie, informatie en maatschappelijke participatie. Om dit doel te verwezenlijken zal de vereniging een jeugdhuis oprichten. Alle middelen mogen gebruikt worden, zolang ze niet in tegenspraak zijn met de algemene samenlevingsnormen en de wetgevingen voor vzw’s.

De concrete activiteiten waarmee de vereniging haar doelstellingen realiseert, zijn bijvoorbeeld: ontmoeting creëren tijdens vaste instuifmomenten, organisatie van optredens, fuiven en andere podiumkunsten, recreatieve activiteiten van culturele of sportieve aard, creatieve en ondernemende workshops, verhuur van lokalen aan jeugdwerkorganisaties of derden, organisatie van activiteiten voor het goede doel, … Deze lijst is niet-limitatief.

Daarnaast kan de vereniging alle activiteiten organiseren die bijdragen tot haar doel, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden bestemd voor dat doel.

Uitkeringen van vermogensvoordeel aan stichters, bestuurders, leden en medewerkers is niet toegestaan, in tegenstelling tot vrijwilligersvergoedingen voor bewezen diensten en goederen die dienen tot bijdrage aan het in de statuten bepaald belangeloos doel.

Artikel 4. Duur

De vereniging onder de rechtsvorm vzw is opgericht voor onbepaalde duur en kan op elk moment door de Algemene Vergadering ontbonden worden.

                                                                             

 

2. HET LIDMAATSCHAP

 

Artikel 5. De leden

De vereniging bestaat uit aangesloten leden (hierna eenvoudigweg ‘leden’ genoemd) en toegetreden leden (gebruikers van de jeugdhuisinfrastructuur, vaak ook ‘bezoekers’ genoemd). Zowel aangesloten als toegetreden leden kunnen deel uitmaken van de Algemene Vergadering, mits motivatie.

Artikel 6. Het aantal leden

De vereniging telt minimaal 3 aangesloten leden. Het ledenaantal is onbeperkt.

Artikel 7. Het lidmaatschap van de leden

Elke persoon, rechtspersoon of organisatie kan zich kandidaat stellen als aangesloten lid. De enige voorwaarde voor lidmaatschap is de aankoop van een jeugdhuislidkaart.

Een rechtspersoon of organisatie laat zich vertegenwoordigen door één aangestelde vertegenwoordiger of plaatsvervanger. Deze wordt door de rechtspersoon of organisatie bepaald en schriftelijk meegedeeld aan het jeugdhuisbestuur.

Minstens één bestuurslid controleert de voorwaarden en kan het lidmaatschap bekrachtigen of weigeren. Hij of zij is niet verplicht om zijn beslissing te motiveren.

Artikel 8. Het lidgeld

Elk lid koopt een jeugdhuislidkaart aan. Het bedrag van de jaarlijkse bijdragen van de leden wordt bepaald door het bestuur. Het maximum van deze jaarlijkse bijdrage is vastgesteld op €15. Het betaalde lidgeld kan niet worden teruggevorderd.

Artikel 9. Rechten en plichten van de leden

Alle leden kunnen op de maatschappelijke zetel van de vereniging het ledenregister raadplegen. Daartoe richten zij een schriftelijk verzoek aan het bestuur met wie zij een datum en uur van raadpleging overeenkomen. Dit register mag niet worden verplaatst. Daarnaast hebben alle leden de rechten en plichten die in het WVV (Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen) vastgelegd zijn.

Artikel 10. Beëindiging van het lidmaatschap

Aan het lidmaatschap komt een einde als:

 • het lid zijn/haar ontslag aanbiedt door dit schriftelijk te melden aan het bestuur

 • de lidkaart van het lid vervalt en hij/zij deze niet verlengt

 • in geval van rechtsonbekwaamheid

 • bij overlijden

Als door het ontslag van een lid het aantal leden onder het wettelijk of statutair minimum daalt, dan wordt het ontslag opgeschort totdat een vervanger is gevonden.

Artikel 11. Schorsing en uitsluiting van leden

Als een lid in strijd handelt met de doelstellingen van de vereniging kan het bestuur het lidmaatschap opschorten in afwachting van een bijeenkomst van de Algemene Vergadering waarop beslist wordt over de effectieve beëindiging. De voorwaarden waaronder worden later in deze statuten bepaald.

Artikel 12. Uitsluiting van rechten op het bezit van de vereniging

Geen enkel lid of toegetreden lid, noch de erfgenamen of rechthebbenden van een overleden lid, kunnen enige aanspraak laten gelden of uitoefenen op het bezit van de vereniging. Ze kunnen evenmin de betaalde bijdragen terugvorderen.

Deze uitsluiting van rechten op het bezit van de vereniging geldt ten allen tijde: tijdens het lidmaatschap, bij beëindiging ervan om wat voor reden dan ook, bij ontbinding van de vzw, …

Artikel 13. Toegetreden leden

Al de gebruikers van het door de vereniging beheerd jeugdhuis die zich geen jeugdhuislidkaart aanschaffen, hebben de hoedanigheid van toegetreden lid. Dit kan elke natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie zijn.

Toegetreden leden hebben hun aparte rechten en plichten. Deze worden opgemaakt in een apart document: het intern reglement. Elk toegetreden lid streeft ernaar de voorgeschreven richtlijnen na te leven. Zij ondersteunen ook de doelstellingen van de vereniging.

De voorzitter van het JH heeft de bevoegdheid om een toegetreden lid maximaal drie maanden te schorsen. Het bestuur kan een toegetreden lid voor een langere, bepaalde termijn uitsluiten.

 

3. DE ALGEMENE VERGADERING

 

Artikel 14. Samenstelling van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is een orgaan binnen de vereniging dat bestaat uit zowel aangesloten als toegetreden leden. De Algemene Vergadering wordt ook de AV genoemd. Wie deel wil uitmaken van de Algemene Vergadering dient hiervoor enkel een motivatie te geven. De reeds geïnstalleerde Algemene Vergadering kan dit bekrachtigen of tegenhouden.

Indien werknemers zich lid maken van de vereniging, mogen ze deelnemen aan de Algemene Vergadering. Ze hebben, net zoals andere leden, stemrecht en spreekrecht.

Artikel 15. Bijeenkomsten van de Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering moet minstens éénmaal per jaar worden bijeengeroepen en dit uiterlijk op 31 maart, 3 maanden na afsluiting van het boekjaar. De goedgekeurde jaarrekening wordt binnen de maand na bijeenkomst en goedkeuring neergelegd bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

De AV wordt bij een bijeenkomst voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid wordt er onder de bestuursleden een vervanger aangeduid.

Een AV kan worden bijeengeroepen wanneer het bestuur dit nodig acht, in de gevallen bepaald door de statuten, of wanneer ten minste 1/5de van de leden dit vraagt.

Leden die niet op de AV aanwezig kunnen zijn, kunnen door andere leden bij volmacht vertegenwoordigd zijn. Elk aanwezig lid kan maximaal 1 volmacht dragen.

Artikel 16. Bevoegdheden van de Algemene Vergadering

De volgende bevoegdheden worden uitsluitend door de Algemene Vergadering uitgeoefend:

 • het wijzigen van de statuten

 • het wijzigen van het doel of voorwerp van de vereniging

 • het benoemen en afzetten van bestuurders

 • het bepalen van eventuele bezoldiging voor bestuurders

 • de kwijting aan de bestuurders, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders

 • het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening

 • het definitief uitsluiten van een lid

 • het ontbinden van de vereniging

 • het omzetten van de vzw naar een ivzw (internationale vzw) of naar een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming

 • het wijzigen van de maatschappelijke zetel van de vereniging

 • het doen of aanvaarden van een inbreng ‘om niet’

 • alle andere gevallen waarin de statuten dat vereisen
   

Artikel 17. Uitnodiging en agenda van de Algemene Vergadering

Het bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen (op eigen initiatief of omdat 1/5de van de leden daarom vraagt) ten minste 15 dagen voor de dag van de vergadering en stuurt deze uitnodiging naar alle leden. De uitnodiging bevat minstens de datum, uur en plaats van de AV, alsook een voorlopig ontwerp van agenda. De uitnodiging wordt ofwel elektronisch of per post verstuurd.

Elk agendapunt dat ondertekend wordt door minstens 1/20ste van de leden wordt op de agenda geplaatst. Agendapunten die voorgedragen worden door de leden moeten tenminste 15 dagen voor datum ingediend worden bij het bestuur.

De uiteindelijke agenda moet minstens 7 dagen op voorhand naar alle leden worden doorgestuurd.

Tijdens de AV kunnen extra agendapunten enkel worden toegevoegd onder de voorwaarde dat alle leden aanwezig zijn en alle leden akkoord gaan.

Externen en derden kunnen als waarnemer worden uitgenodigd door het bestuur, of vragen toestemming voor aanwezigheid aan het bestuur, als dit in het belang van de vereniging is. Ze hebben geen stemrecht en spreekrecht, tenzij hen het woord gegeven wordt.

Artikel 18. Aanwezigheidsvereisten op de Algemene Vergadering

De AV kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, uitgezonderd enkele gevallen:

 • het wijzigen van de statuten

 • het wijzigen van het doel of voorwerp van de vereniging

 • de definitieve uitsluiting van een lid

 • de ontbinding van de vereniging

Voor een geldige beslissing en stemming bij bovenstaande gevallen moet minstens 2/3de van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In geval dat op de eerste AV minder dan het minimum vereiste aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede AV bijeengeroepen worden. Deze kan geldig beraadslagen, besluiten en wijzigingen doorvoeren ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De tweede bijeenkomst mag niet binnen de 15 dagen volgend op de eerste AV worden gehouden.

 

Artikel 19. Stemmen tijdens de Algemene Vergadering

Op de Algemene Vergadering heeft elk lid één stem, zowel de aanwezige als de vertegenwoordigde leden. In deze gevallen stemt het aanwezig lid (de volmachthouder) zowel voor zichzelf als voor het afwezig lid (de volmachtgever). De volmachthouder moet dus op voorhand op de hoogte zijn van de keuzes van de volmachtgever. Die keuzes moeten schriftelijk bezorgd worden aan de volmachthouder.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, behalve waar de statuten dat anders bepalen (zie verder). Bij staking van stemmen wordt geacht dat het voorstel verworpen is. Onthoudingen (blanco stemmen) of ongeldige stemmen worden niet meegerekend.

De stemming kan gebeuren door afroeping, door handopsteking, of, indien 2/3de  van de aanwezige of vertegenwoordigde leden dit vraagt, door geheime stemming.

Volgende speciale beslissingen vereisen een aparte meerderheid van goedkeurende stemmen:

 • het wijzigen van de statuten (2/3de meerderheid)

 • uitsluiten van een lid (2/3de meerderheid)

 • het wijzigen van het voorwerp of belangeloos doel van de vereniging in de statuten (4/5de meerderheid)

 • ontbinden van de vereniging (4/5de meerderheid)
   

Artikel 20. Verslag van de Algemene Vergadering

De besluiten van de AV worden genoteerd in een verslag. Dit verslag wordt bewaard op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Elk lid heeft inzagerecht in dit verslag. Ten laatste 14 dagen na bijeenkomst van de AV wordt het verslag ook elektronisch bezorgd aan alle leden, of per post als zij daarom vragen.

Ook toegetreden leden en derden hebben inzagerecht in de verslagen van de AV. Zij dienen daarvoor een aanvraag in bij het bestuur. Daarnaast worden alle officiële besluiten van de AV ook ter publicatie gebracht op de website van de vereniging.

 

4. HET BESTUURSORGAAN

 

Artikel 21. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vereniging wordt beheerd door een bestuursorgaan, het bestuur (ook wel ‘de raad van bestuur’ of ‘de RvB’ genoemd). Het bestuur is samengesteld uit minstens 3 bestuursleden (het wettelijk bepaalde minimum is 2, maar in dat geval verliest de voorzitter wel zijn doorslaggevende stem). Bestuursleden die geen lid zijn van de vereniging, hebben geen stemrecht op de AV. Ze hebben wel spreekrecht om hun beleid en keuzes te verdedigen. Het aantal bestuursleden is onbeperkt.

De bestuursleden worden benoemd door de AV, bij gewone meerderheid van stemmen. Kandidaten voor het bestuur bezorgen hun kandidatuur minstens 7 dagen voor de AV aan de voorzitter. Op de AV is het toegestaan te vragen naar een motivering van een kandidaat-bestuurslid.

Op het moment van benoeming moet het bestuur voor minstens de helft bestaan uit bestuursleden die de leeftijd van 30 jaar nog niet bereikt hebben.

Het bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en eventueel een ondervoorzitter, secretaris en penningmeester en personeelsverantwoordelijke. Enkel de functie van voorzitter is verplicht.

Artikel 22. Het mandaat

De termijn van een mandaat bedraagt één jaar en wordt rechtswege gestart, hernieuwd of beëindigd op de Algemene Vergadering.

Het bestuursorgaan heeft alle bevoegdheden om handelingen te verrichten die nodig zijn om het doel van de vereniging te realiseren, en die niet wettelijk of statutair zijn toegewezen aan de Algemene Vergadering. De bestuursleden kunnen de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Het bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden delegeren aan één of meerdere niet-bestuurders of derden, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vereniging of de algemene bestuursbevoegdheid van het bestuursorgaan.

De bestuursleden oefenen hun mandaat kosteloos uit. De kosten die zij eventueel maken bij het uitoefenen van hun bestuursmandaat worden op voorlegging van de nodige bewijsstukken vergoed.

Artikel 23. Coöpteren van bestuursleden

Het bestuur heeft op elk moment het recht om een nieuw bestuurslid te coöpteren, zij het door ontslag van een huidig bestuurslid, door een dringende noodzaak binnen het bestuur, zij het door een andere reden. De eerstvolgende AV kan het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen ofwel afwijzen. Een gecoöpteerd bestuurslid heeft geen statutair stemrecht totdat zijn benoeming wordt bevestigd door de AV.

Artikel 24. Bijeenkomsten van het bestuur

Het bestuur komt zo dikwijls bijeen als het belang van de vereniging dat vereist. Het bestuur kan bijeenkomen volgens een vaste planning of wanneer minstens één van de bestuursleden dat verzoekt. De oproep voor een bestuursvergadering gebeurt minstens 7 dagen vóór de bijeenkomst. Bij hoogdringendheid kan hiervan afgeweken worden. De voorzitter of een vervangend bestuurslid zorgt voor de uitnodiging met agenda.

De bestuursvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, of bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Bij diens afwezigheid wordt er onder de bestuursleden een vervanger aangeduid.

Artikel 25. Aanwezigheidsquorum en stemming door het bestuur

Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten als ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is op de vergadering.

Elk bestuurslid heeft 1 stem.

Het bestuur verleent zich ertoe om voorafgaand aan alle discussies en beslissingen de mening van het personeel te bevragen.

De besluiten binnen het bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem. Elk bestuurslid heeft het recht zich expliciet te distantiëren of onthouden van een beslissing. Dit wordt opgenomen in het verslag. Onthoudingen worden niet meegeteld bij het stemresultaat.

Artikel 26. Het verslag

Van de beslissingen van het bestuur wordt een verslag opgemaakt, dat bewaard wordt op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Elke bestuurder en elk lid hebben recht op inzage van de verslagen. De verslagen van de bestuursvergaderingen worden ondertekend door de voorzitter.

Artikel 27. Tegenstrijdig belang

Wanneer het bestuur een beslissing moet nemen waarbij één van de bestuursleden een belang van vermogensrechterlijke aard heeft dat in strijd is met het belang van de vereniging, dan moet het betrokken bestuurslid dit op voorhand meedelen aan de andere bestuursleden. Zijn verklaring en toelichting over de aard van dit tegenstrijdig belang wordt opgenomen in het verslag van de vergadering. Het bestuurslid met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslaging of de stemming over deze beslissing.

Wanneer de meerderheid van de aanwezige bestuurders een belangenconflict heeft, dan wordt de beslissing voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Deze kan de beslissing dan goedkeuren, waarna het bestuur ze kan uitvoeren. Verder is het niet toegestaan aan het bestuur om beslissingen met een aard van belangenconflict te delegeren aan andere organen.

Artikel 28. Beëindiging van een bestuursmandaat

Het mandaat van een bestuurslid eindigt als:

 • de termijn van het mandaat verstreken is (van rechtswege telkens op de AV)

 • het bestuurslid zijn/haar ontslag indient door schriftelijke kennisgeving aan de voorzitter

 • het bestuurslid niet meer voldoet aan eventuele voorwaarden die in de statuten zijn bepaald

 • het bestuurslid door de AV uit zijn/haar functie ontheven wordt, bij meerderheid van stemmen

 • bij rechtsonbekwaamheid

 • bij overlijden

Wanneer door een vrijwillig ontslag door een bestuurslid het aantal bestuursleden zakt onder het wettelijk of statutair bepaald minimum, blijft het betrokken bestuurslid in functie tot zijn vervanging is voorzien. Is er geen vervanging binnen een termijn van 3 maanden, dan wordt het ontslag aanvaard.

Artikel 29. Externe vertegenwoordiging

Bij gerechtelijke handelingen wordt de vereniging vertegenwoordigd door het bestuur als groepsorgaan of door een door het bestuur aangeduid bestuurslid. Bij buitengerechtelijke handelingen is de vereniging tevens geldig vertegenwoordigd door de handtekening van de voorzitter, een ander bestuurslid, of door een personeelslid dat aangesteld is voor de dagelijkse werking.

Artikel 30. Bekendmakingsvereisten van het bestuur

De benoeming van de bestuursleden die de vereniging vertegenwoordigen, alsook de beëindiging van hun mandaat, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, waarna de publicatie van een uittreksel wordt gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die publicaties moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden en taken blijken.

 

5. DE DAGELIJKSE WERKING

 

Artikel 31. De dagelijkse werking

De dagelijkse werking van de vereniging en de externe vertegenwoordiging ervan kunnen door het bestuursorgaan worden opgedragen aan één of meerdere personeelsleden. De werknemer die belast wordt met de coördinatie van deze taken draagt de titel van jeugdhuiscoördinator. De personeelsleden die instaan voor de dagelijkse werking rapporteren aan het bestuur. Het bestuur blijft belast met het toezicht op het bestuur van de dagelijkse werking.

De dagelijkse werking omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vereniging, maar ook verrichtingen die om redenen van minder belang, of omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuur niet vereisen. Het kan gaan om lopende zaken, uitvoerende taken, dagelijkse briefwisseling, geldig tekenen bij bankverrichtingen, ondersteunen van medewerkers en werkgroepen, organisatie van activiteiten voor leden en bezoekers … Deze lijst is niet-limitatief.

De termijn van het mandaat van een personeelslid wordt bepaald door de aard van zijn/haar contract. Het mandaat loopt af wanneer het contract wordt beëindigd:

 • indien het bestuur met gewone meerderheid van stemmen beslist tot vervanging of ontslag

 • door het indienen van ontslag door het personeelslid zelf

Er wordt rekening gehouden met een opzegtermijn, afhankelijk van het lopende contract.

Artikel 32. Bekendmakingsvereisten van de dagelijkse werking

De benoeming van de personeelsleden, belast met de dagelijkse werking, en de beëindiging van hun ambt, wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het verenigingsdossier bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, waarna de publicatie van een uittreksel wordt gemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Uit die publicaties moet in ieder geval de omvang van hun bevoegdheden en taken blijken.

 

6. ONTBINDING EN VEREFFENING

 

Artikel 33. Vrijwillige ontbinding van de vereniging

De vereniging onder de rechtsvorm vzw kan op elk ogenblik door de Algemene Vergadering worden ontbonden, als dit door het bestuur of op verzoek van minstens 1/20ste van de leden wordt geagendeerd.

Om op een geldige manier te beraadslagen en te beslissen over het ontbinden van de vzw, moet minstens 2/3de van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de AV. De beslissing tot ontbinding moet genomen worden met een bijzondere meerderheid van minstens 4/5de van de stemmen.

In geval het voorstel tot ontbinding wordt goedgekeurd, benoemt de AV 2 vereffenaars, en het omschrijft hun opdracht. Vanaf de beslissing tot ontbinding vermeldt de vzw altijd dat zij ‘vzw in vereffening’ is.

Artikel 34. Bestemming van het vermogen van de vereniging

In geval van ontbinding en vereffening beslist de Algemene Vergadering of de vereffenaars over de bestemming van het vermogen van de vzw. In elk geval wordt het bestemd aan een vereniging of stichting met een gelijkaardig belangeloos doel.

Artikel 35. Bekendmakingsvereisten

Alle beslissingen betreffende de ontbinding, de vereffeningsvoorwaarden, de benoeming van de vereffenaars, de afsluiting van de vereffening en de bestemming van het actief vermogen worden neergelegd in het verenigingsdossier bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, waarna een publicatie wordt gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

 

7. DIVERSE BEPALINGEN

Artikel 36. Huishoudelijke reglementen

Het bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die het nodig acht, zolang deze geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of het Wetboek van Vennootschappen of Verenigingen. Deze richtlijnen en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld, en is ook van toepassing op toegetreden leden. Ze liggen steeds ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Indien de reglementen door een bestuursbeslissing wijzigen, wordt dit verplicht opgenomen in het verslag van de desbetreffende bestuursvergadering.

Artikel 37. Boekhoudkundige bepalingen

Het boekjaar van de vereniging begint op 01/01 en eindigt op 31/12 van hetzelfde jaar. De boekhouding wordt gevoerd overeenkomstig de bepalingen in het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen en de betreffende uitvoeringsbesluiten.

Het bestuur legt de jaarrekening van het voorgaande boekjaar en de begroting voor het huidige boekjaar ter goedkeuring voor aan de jaarlijkse Algemene Vergadering, en dit uiterlijk op 31 maart.

De jaarrekening wordt binnen de 30 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering neergelegd in het dossier bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank.

Artikel 38. Slot

Voor alle gevallen die niet bepaald worden door deze statuten, zijn de bepalingen van het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen en de uitvoeringsbesluiten van toepassing.

 

 

 

Deze statuten werden gewijzigd en goedgekeurd op de Algemene Vergadering van vzw Jeugdhuis ’t Kasseiken op 13/03/2021 en zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van ../../…. .

bottom of page